Doporučujeme

Kosmetika SB

sb-banner-160x600px-1437112667.jpg 

Alík a Facebook

Vývoz, dovoz a převoz psů v rámci EU

Hodnocení uživatelů:  / 49
NejhoršíNejlepší 

Cestování se psemLéto, čas prázdnin a zahraničních dovolených, je za dveřmi. Řada lidí dnes za odpočinkem v cizině cestuje ve společnosti zvířecího společníka, nejčastěji psa nebo kočky. Protože se nám jako každoročně množí dotazy na toto téma, následující řádky shrnují, co je třeba při cestování se zvířetem do zahraničí z veterinárního hlediska splnit.

Tzv. cestování se zvířaty v zájmovém chovu je možné pouze za podmínek stanovených nařízením (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Zvířaty v zájmovém chovu jsou míněny především psi, kočky a fretky, může se však jednat i o další druhy. Neobchodní přesun je pak takový přesun, jehož cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu.

 

Pokud cestujete se psem, kočkou nebo fretkou do členského státu EU, musí být váš společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Většina unijních států uznává také označení zvířete tetováním. Musí však být jasné a čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011. Výjimkou je oblíbená destinace českých turistů, Chorvatsko. Při cestování do této země musí být zvíře označeno mikročipem, tetování zde neuznávají.

 

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro svého čtyřnohého spolucestujícího pas, který platí ve všech členských státech EU. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází.  Touto osobou je zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.

 

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Při očkování proti vzteklině musí být již zvíře označeno. Členské státy EU mohou udělit z povinného očkování proti vzteklině výjimku u mláďat mladších 12 týdnů, která nebyla očkována i u zvířat mezi 12 až 16 týdny, která očkována již byla, ale očkování není ještě platné. Podmínky pro udělování výjimek a přehled států EU, které je udělují, naleznete zde: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm.

 

Pokud cestujete se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes odčerven a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu.

 

 

728x90-001-1435832717.jpg

 

 

Jednoho člověka může při „neobchodní“ cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat. Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, mezi něž patří účast na soutěžích, výstavách či sportovních akcích nebo přípravě na tyto akce. Účast na výstavě či soutěži musí majitel či jím pověřená osoba být schopen písemně doložit. Další důležitou podmínkou pro udělení výjimky je stáří zvířete vyšší než šest měsíců.

 

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.  Více informací o cestování do třetích zemí naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovani-se-zviraty/cestovani/ii-cestovani.html.

 

Zdroj: Státní veterinární správa, červen 2015

 

 

 

 


 

 

Státní veterinární správaVětšina z nás chovatelů, či jen držitelů psů se dočká vstupem naší země do systému Evropské unie nemalého počtu změn a povinností na úseku cestování se svými čtyřnohými miláčky. Jak již z výše uvedeného vyplývá, dotkne se tato změna nejen domácích psů a koček, ale i fretek. A co že si to vlastně evropský parlament a návazně na něj náš český vymyslel, se dočtete níže.

 

Každý z nás se asi již dostal do situace, kdy potřeboval vycestovat se svým čtyřnohým chovancem za hranice naší země.

Doposud platila právní úprava tak, že chovatel byl povinen mít u sebe při průjezdu státních hranic platný očkovací průkaz psa, v něm uvedený termín pravidelného očkování proti vzteklině potvrzený veterinárním lékařem a v případě přejezdu do některých vybraných zemí navíc potvrzení veterináře, či ve složitějších případech Státní veterinární správy o tom, že náš chovaný společník je zdráv. Vstupem do evropského společenství řekla Česká republika svých chovatelům, že se budou muset přizpůsobit všeobecným požadavkům Evropské unie a v jejich členských zemích platné legislativě.

Naše novela veterinárního zákona se držela těchto principů a přijaté opatření a principy jdou v souladu s těmito požadavky. Jaká však z toho plynou pro naše chovatele prvotní úskalí se zabýváme dnešním článkem. Na obhajobu těchto opatření snad bude sloužit tvrzení, že se eliminují vstupy chorobných zvířat na naše území a s tím spojená výše preventivních opatření.

Dnem 3. července 2004 se však rapidně změní evidenční způsob a průkaznost převozu chovných jedinců přes jednotlivé státní hranice. Již bude nutno rozlišovat z které země to či ono zvíře pochází, do které země cestuje a zohlednit fakt, přes které země zvíře provádí samotný transport. Je to důležité z toho aspektu, že země byly zařazeny do čtyřech pásem, v níž na prvním místě jsou všechny členské státy Evropské unie, vyjma státu Velké Británie, Irska a Švédska, kde jsou i přes skutečnost členství v EU podmínky zpřísněny o povinou nutnost identifikace zvířete pouze prostřednictvím mikročipu. Ve zbylých státech Evropské unie platí přechodné období na dobu 8 let, kdy zvíře může být identifikováno prostřednictvím čitelného tetování. Druhou kategorií zemí se staly dle evropského společenství země, které byť nejsou členskými státy platí pro ně stejné dovozní, vývozní, či průvozní podmínky jako pro členy EU, jsou jimi státy Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán. Do těchto zemí platí shodné podmínky jako pro státy EU. Tato výjimka byla zemím udělena pro absolutní soulad veterinárních vakcinačních prostředků se zeměmi Evropské unie a stejnými principy. Je však nutno dodržet tyto základní požadavky:

1. pes musí být vybaven pasem
2. identifikace zvířete prostřednictvím mikročipu, či tetování, neplatí pro Švédsko, Irsko a Velkou Británii, kde je nutno mít zvíře identifikovatelné pouze mikročipem
3. platné očkování proti vzteklině
4. sérologické vyšetření na vzteklinu

Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. ( poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení).

Pro potřeby výjezdu do zemí Velké Británie, Irska a Švédska platí navíc tato pravidla:

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

( poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení)

Odchylky od výše uvedeného však nastanou v případech zpětný návratu a dovozu zvířat z třetích zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 1. OVSČR. V tomto případě bude platit pravidlo, že zvíře se vrací na naše území s daného státu. Nelze opomenout skutečnost, že zvíře cestuje z třetí země a vrací se do české republiky ze státu EU. V takovém to případě platí pravidlo, že do průjezdního státu EU je povinno projít stejným opatřením, které uvádím níže.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. očkování proti vzteklině

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou být dovezena, pokud to situace ve výskytu vztekliny v zemi původu odůvodňuje.

Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledány v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Další odlišností bude cestovat, či při zpětném návratu a dovozu zvířat s třetích zemí, které nejsou uvedeny v příloze č. 1. OVSČR. V takovém to případě je chovatel, či majitel, zkrátka ten který se zvířetem hranici státu projíždí doložit a splnit přísnější podmínky a ustanovení.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. očkování proti vzteklině
4. sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete. Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Mnozí z vás asi nyní nabývají přesvědčení, že se bude snazší snažit v budoucnu vyhnout cestování mimo území našeho státu. Omyl je však příčinou neznalosti. Splnit tyto poměrně náročné jak po finanční stránce, tak časové tyto podmínky však přinese plody nejen častým cestovatelům. Jelikož vznikne tzv. centrální databáze vydávaných pasů. V této databázi budou registrovány všechny vydané pasy s lhůtou vakcinace proti vzteklině. V historii veterinárních opatření jde o velký krok dopředu, jedná se také o průlom Velkobritské karantény. Již pro mnoho z nás nebude velký problém vycestovat do této země se svým miláčkem za účelem výstavy, či jen tak na zotavenou. Jen nesmíme zapomenout na nutnost opatřit zvíře identifikovatelným čipem.

Dle výše uvedených dovozních a průjezdních podmínek vyplývá, existují země se sníženými požadavky. Země jsou uvedeny v příloze č. 1. SVSČR.

Seznam informací by nebyl úplný, kdybychom opomněli uvést seznam schválených akreditovaných laboratoří, které jediné mají licenci vyhotovit výsledek sérologického vyšetření pro potřeby uvedené výše. Tento seznam je platný ke dni 10. března 2004. Jak z níže uvedeného seznamu vyplývá, není součástí těchto schválených akreditačních pracovišť žádné na území České republiky. Nezbývá, než doufat, že naši zákonodární činitelé si pospíší a zvolí alespoň jednu, která by umožnila tuzemci toto vyšetření provést v ČR. Je zapotřebí také zdůraznit, že akreditaci uděluje Evropská unie, která ovšem zjevně nespěchá a neukvapuje se s udělování těchto licencí východním zemím. Snad se ovšem podaří nelehké a naše prozatím jediná delegovaná laboratoř v Liberci, tuto licenci získá.

Určitě se mnohým z vás honí hlavou otázka, kolik to všechno bude vlastně stát. Nejzákladnějším a prvotním poplatkem pomineme-li poplatek za vakcinaci, bude vystavení platného a registrovaného pasu zvířete. V návrhu se objevilo stanovisko, že pasy budou vydávat pouze veterinární lékaři, kteří splní podmínky požadované Státní veterinární správou a za poplatek. Poplatek za vydání pasu se bude pohybovat řádově v desítkách až několika stovkám korun. Přejme si, aby však výše tohoto poplatku nepřekročila částku běžného veterinárního úkonu ve výši 100,- Kč. Cena listiny (pasu) se má pohybovat řádově v desítkách korun. Nejbolestivější nákladovou položkou však vznikne samotné sérologické vyšetření v akreditované laboratoři. Pomineme-li nutnost provést vyšetření v zahraniční akreditované laboratoři, kde bychom byli nuceni hradit další spojené náklady na dopravu, poštovné atp. Vezmeme-li v úvahu průměrné ceny v zahraničí, pohybuje se cena tohoto vyšetření na hranici 20-35 EUR. Cena za úkon u nás nebyla nikým navržena, či schválená. Je to jen cenové srovnání našich sousedů.

Závěrem mi dovolte vyjádřit svůj osobní názor na tuto problematiku. Vstupujeme do evropského společenství, které má závazné právní normy pro všechny své členské státy. Vstup do tohoto společenství rozhodli sami naší občané v rámci vyhlášeného referenda, kde byl tento krok občany schválen. Nezbývá nám, než tyto podmínky přijmout, vyhovět těmto povinnostem a doufat, že jsou opodstatněné a že budou přínosem.

Pro úplný a konečný výklad všech mnou použitých termínů bude za vhodné upřesnit výklad těchto pojmů tak, aby byl přijatelný co nejširší skupinou čtenářů.

1. mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku bude schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách).
2. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. 
3. identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
4. sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře (viz příloha č. 3). Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.

Požadavky na odběr vzorků séra pro stanovení protilátek proti vzteklině

Odebranou krev je nutné ponechat stát při pokojové teplotě 1 - 2 hodiny do vytvoření koagula a potom přemístit do chladničky do 4 0c. Po několika hodinách (druhý den) se sérum stáhne pipetou, nebo slije do čisté plastové zkumavky (např. typu eppendorf). Větší množství séra lze získat po centrifugaci při 1000 g po 10- 15min. Pro stanovení protilátek postačí 1 - 1,5 ml čirého, nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a vzorky se uchovávají krátkodobě v chladu a dlouhodobě zamražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim, nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami.

5. schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro tuto činnost krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci".

Požadované podmínky pro schválení:

a.) musí být členem Komory veterinárních lékařů a získal osvědčení pro výkon veterinárně léčebné a preventivní činnosti, 
b.) oznámil krajské veterinární správě zahájení činnosti podle § 61 odst.1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
c.) vlastní čtecí zařízení mikročipů splňujících požadavky platných ISO norem (ISO 11784 a 11785), 
d.) souhlasí s poskytováním údajů z pasu do schválené "centrální evidence", 
e.) z důvodu zasílání informací z pasů do "centrální evidence" prostřednictvím vyplňování formuláře na webovské stránce musí mít přístup na Internet, 
f.) v případě, že bude provádět odběr krve na sérologické vyšetření na vzteklinu, musí být schopen splnit požadavky na odběr vzorků.

Psí čuchometr

Bylinkový e-shop

160x600-001-1435832717.jpg

Pohlednice psů a zvířat z celého světa.